template afbeelding

Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden versie 2.0 

Op onze website www.fysiomotive.nl treft u alle praktische informatie over behandelingen, afspraken, onze praktijk en therapeuten, tarieven en vergoedingen, openingstijden, etc. Voor een optimale dienstverlening heeft Fysiomotive onderstaande voorwaarden opgesteld. Door gebruik te maken van de diensten van Fysiomotive, geeft u aan akkoord te gaan met deze Algemene voorwaarden.  

 

Definities 

  • Behandelend fysio– en/of manueel therapeut: degene die de hulp op het gebied van de individuele gezondheidszorg biedt aan de patiënt. 

  • Patiënt: degene die hulp op het gebied van de individuele gezondheidszorg ontvangt. 

  • Fysiomotive: gebruiker van deze Algemene voorwaarden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30285049 en gevestigd aan het Marinus Vermeerplein 2, te IJsselstein. 

  • Toepasselijkheid: deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingen gegeven door Fysiomotive. 

 

Voorwaarden voor de fysio- en/of manueeltherapeut m.b.t. de behandeling 

Fysiomotive is gehouden aan de regelgeving conform de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO). De behandelend fysiotherapeut handelt voor de uitvoering van deze overeenkomst conform afdeling 7.7.5 BW (de overeenkomst betreffende geneeskundige behandeling) en de voor zijn/haar beroepsgroep geldende voorschriften, modelregelingen en/of protocollen. De behandelend fysiotherapeut neemt bij zijn/haar werkzaamheden de eisen in acht die volgens de algemeen aanvaarde standaard aan een behandelaar op grond van zijn beroep en rekening houdend met zijn individuele deskundigheid redelijkerwijs mogen worden gesteld. De door de beroepsorganisatie opgestelde gedragsregels, richtlijnen en algemene kwaliteitscriteria gelden daarbij als uitgangspunt. Naast deze Algemene voorwaarden is Fysiomotive ondermeer gehouden aan de richtlijnen van de beroepsvereniging KNGF.

 

Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht

De behandelend fysiotherapeut is verplicht de patiënt te informeren over het voorgenomen onderzoek en/of de voorgestelde behandeling en over de ontwikkelingen omtrent het onderzoek, de behandeling en de gezondheidstoestand van de patiënt, tenzij de patiënt heeft aangegeven geen inlichtingen te willen ontvangen.

De behandelend fysiotherapeut houdt een dossier bij met betrekking tot de behandeling van de patiënt. Fysiomotive zal alle informatie over de patiënt die tijdens het behandelproces wordt verkregen vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden geven, behalve als  de therapeut daartoe verplicht is of toestemming van de patiënt heeft gekregen. Daarnaast geldt de regelgeving conform artikel 272 ‘Geheimhouding’ van het Wetboek van Strafrecht (WvS) en van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat de behandelend fysiotherapeut verplicht is geheimhouding te betrachten ten aanzien van de behandeling van de patiënt, tenzij de patiënt toestemming heeft gegeven voor de verstrekking van informatie, geheimhouding in strijd is met een wettelijke plicht of geheimhouding in redelijkheid niet van de behandelaar kan worden gevergd. 

 

Voorwaarden voor de patiënt m.b.t. de behandeling 

De patiënt is verplicht naar beste weten inlichtingen te verschaffen en medewerking te verlenen ten behoeve van de behandeling. Indien de patiënt niet bereid is bepaalde adviezen van de behandelend fysiotherapeut te volgen, zal de behandelend fysiotherapeut dit met de patiënt bespreken. De patiënt zal zich op verzoek van de behandelaar identificeren. Wanneer de patiënt verhinderd is een afspraak van de behandelaar na te komen, dan zal hij de afspraak tijdig, dat wil zeggen minimaal 24 uur van te voren afzeggen. Afspraken die niet of te laat worden afgezegd, zullen in rekening worden gebracht. 

(De patiënt kan bij Fysiomotive stagiaires of meekijkende collega’s uit het vak tegenkomen tijdens de behandeling. Het opleiden van studenten, de nieuwe generatie fysiotherapeuten, is belangrijk voor de toekomst van dit mooie vak. Indien de patiënt niet wil dat er een tweede persoon tijdens de behandeling aanwezig is, zal dit duidelijk mondeling moeten worden aangegeven.) 

 

Betalingsvoorwaarden 

De patiënt is en blijft zelf verantwoordelijk voor de betaling van de genoten zorg bij Fysiomotive. De declaratie voor verzekerde zorg wordt rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd. Mocht de zorgverzekeraar, om welke reden dan ook, niet overgaan tot (volledige) betaling, dan is de patiënt aan wie de zorg is verleend c.q. de patiënt in wiens opdracht de zorg is verleend gehouden de factuur zelf te betalen. Niet verzekerde zorg wordt rechtstreeks in rekening gebracht bij de patiënt op basis van een factuur. De factuur dient binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het Fysiomotive vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook de wettelijke rente worden gevorderd. 

 

Klachten- en geschillenregeling 

Fysiomotive staat open voor feedback en zal alles doen om binnen redelijke grenzen de patiënt tegemoet te komen in zijn/haar vragen en wensen. Indien u klachten heeft, wendt u zich in eerste instantie tot uw behandeld therapeut. Wanneer er onverhoopt een geschil ontstaat kunt u een beroep doen op de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Sinds 1 januari 2017 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van kracht. Deze wet vervangt de Kwaliteitswet Zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (WKCZ). De Wkkgz waarborgt dat patiënten kunnen vertrouwen op goede zorg en een goede, snelle en laagdrempelige afhandeling van klachten en geschillen. Voor bemiddeling bij klachtafhandeling en geschillen m.b.t. deze wet Wkkgz is Fysiomotive aangesloten bij de KNGF Klachtenregeling en Geschillencommissie Fysiotherapie. Hierdoor hebben ook onze patiënten gratis toegang tot klachtenfunctionarissen. U kunt telefonisch contact opnemen met een klachtenfunctionaris voor kosteloos advies en ondersteuning bij het indienen van een klacht en het zoeken naar een oplossing. Zie: https://www.kngf.nl/praktijkvoering/de+praktijk/hulp-bij-uitvoering-wkkgz.html voor meer informatie. 

 

Aanvulling op de voorwaarden 

Fysiomotive is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade van of aan uw materiële en/of immateriële zaken. Fysiomotive is gerechtigd, indien daartoe naar haar oordeel de noodzaak bestaat, de onderhavige Algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Deze wijzigingen worden van te voren op de site aangekondigd en bij patiënten die onder behandeling zijn per mail, uiterlijk één maand voor de beoogde ingangsdatum. 

Laatste wijzigingen: 03-03-2018